Stena.com

Nyheter

#

First State Investments förvärvar linjen Helsingborg- Helsingør

Pressmeddelande 2015-01-09

Stena och Scandlines har idag tecknat avtal om försäljning av linjen Helsingborg-Helsingør till en europeisk infrastrukturfond som förvaltas av First State Investments.

Linjen Helsingborg-Helsingør opereras idag genom ett joint venture mellan Stena och Scandlines med ett ägande på 50 procent var. Från slutet januari 2015 kommer First State European Diversified Infrastructure Fund FCP-SIF överta linjen, inledningsvis med operativt stöd av Stena och Scandlines. I köpet ingår de fem fartyg som trafikerar linjen och den kommer fortsätta marknadsföras under namnet Scandlines Helsingborg-Helsingør

Alla anställda i Stena Line Öresund AB och HH Ferries A/S, som ägs av Stena och inkluderas i affären, kommer fortsätta på samma villkor som före förvärvet. Kunderna kommer inte att uppleva att verksamheten förändras jämfört med idag.

Inom Stenas färjeverksamhet ligger fokus fortsatt på att utveckla de 23 linjerna och 40 fartyg. Strategin är att växa inom frakt- och passagerarverksamheten för att förbättra det ekonomiska resultatet.

- Konkurrensen på Öresund är mycket hård och vi är övertygade om att det kommer att gynna såväl kunder som anställda på linjen med en enda ägare. Med sin expertis och 20 års erfarenhet av investeringar inom transport och infrastruktur är vi övertygade om att First State blir en mycket bra långsiktig ägare. Inom Stena Line fortsätter vi nu vårt fokus på kärnverksamhet med längre linjer och RoPaxkonceptet, där vi kan erbjuda transport- och logistiklösningar till våra fraktkunder och prisvärda produkter och resor till våra passagerare, säger Carl-Johan Hagman, VD för Stena Rederi och Stena Line.

- Vi är glada över att ha ingått avtal om övertagande av linjen Helsingborg-Helsingör. Den är av avgörande betydelse för infrastrukturen i Öresundsregionen. Vi representerar främst europeiska pensionsfonder med långsiktigt perspektiv och vi ser fram emot att samarbeta med medarbetare, ledning och det lokala om att säkra linjens fortsatta framgång, säger Marcus Ayres, Partner på First State.

För mer information vänligen kontakta Erik Lewenhaupt, informationschef extern kommunikation Stena AB +46 (0)704 85 51 88.

Unik fjärrvärmeanslutning till Stena Danica invigd

Press Release
Gothenburg, 1 December 2014

Idag, måndagen den 1 december, invigde Stena Line, Göteborgs Stad och Göteborg Energi anslutningen av Stena Danica till fjärrvärmenätet. Detta är första gången som en reguljär fartygslinje har anslutits till fjärrvärmenätet. Anslutningen ger en minskning av koldioxidutsläppen i Göteborg med omkring 500 ton per år.

"Stena Line arbetar medvetet med att bygga upp framtidens miljövänliga sjöfart och vi är världsledande på det området. Redan idag kan vi i centrala Göteborg bedriva en verksamhet som ger minsta möjliga påverkan på miljön genom att ansluta våra fartyg till energisystemet i land på de två kajerna liksom genom en rad andra hållbara initiativ. Vi kommer exempelvis att testa metanol som nytt bränsle. Tack vare fjärrvärmesatsningen har vi gjort verksamheten ännu mer hållbar på lång sikt. Möjligheten att kombinera logistik, industri och bostäder på centrala platser är modern samhällsplanering när den är som bäst, och det är detta som gör Göteborg unikt”, säger Stena Lines vd Carl-Johan Hagman.

Anslutningen till fjärrvärmenätet är en del av EU-projektet Celsius, ett initiativ inom ramen för Smart Cities, som leds av Göteborg Energi tillsammans med Göteborgs Stad. Målet med projektet är att sprida kunskap om möjligheterna med fjärrvärme till andra städer i Europa, inklusive vad som krävs för att dra nytta av den spillvärme som inte utnyttjas idag.

"Göteborg har ett förstklassigt fjärrvärmenät. Vi har nu möjligheten att sprida vår erfarenhet och expertis, som vi har byggt upp under många år, över hela Europa. Anslutningen av Stena Danica till fjärrvärmenätet är också ett bra exempel på hur staden kan samverka med aktörer inom den privata sektorn, som exempelvis Stena Line, i att hitta lösningar som bidrar till utvecklingen av ett hållbart Göteborg”, säger Kia Andreasson (MP), styrelseordförande i Göteborg Energi.

För mer information, kontakta Jesper Waltersson, kommunikationschef, Stena Line, mobil +46 (0) 704- 85 85 32, e-post jesper.waltersson@stenaline.com

Nytt sjöfartscenter för lärande och utveckling öppnat

Pressmeddelande 2014-10-22Sjöfartsindustrin har väldefinierade program för att främja karriärutvecklingen bland sjöfolk upp till ledande chefspositioner. Minimikraven för att uppnå denna standard definieras av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO).

Många företag går inte längre än den obligatoriska nivån på utbildningen, men på Chevron och Stena har man definierat behovet av att ytterligare förbättra utbildningen för sjöfolk och hjälpa båda företagen att upptäcka personer med hög ledarskapspotential i ett tidigt stadium som några av de viktigaste områdena. Man drog slutsatsen att man för att främja målet med utökad utbildning särskilt skräddarsydd för företagets specifika behov skulle bygga ett nytt utbildningscenter med avancerade simulatorer och specialiserade utbildningslokaler som uppfyllde verksamhetskraven på bästa sätt.

Efter att förhandlingarna var klara och man kommit överens om omfattningen på byggandet hölls det en banbrytande ceremoni i november 2013, och i augusti 2014 var man färdig med uppbyggnaden av centret och överlämnade det till NMM.

Invigningsceremonin hölls den 22 oktober. Centret invigdes gemensamt av Carl-Johan Hagman, vd för Stena Rederi AB och Mike Carthew, vd för Chevron Shipping Company. Som en symbol för betydelsen av denna milstolpe för Northern Marine och hela Stena-koncernen var William Olsson närvarande på invigningsceremonin och deltog i formaliteterna vid ceremonin.

Befäl både på Chevron Shipping Company och Stena kommer att använda utbildningscentret i framtiden. Simulatorer kommer att användas i utbildning av befäl, regelbundna kompetensutvärderingar av befälen, utvärdering av sjökaptener och utvärdering av kandidater i intervjustadiet inför anställning. Utbildningsutrustningen på centret innefattar bland annat följande:

 • 2 x ECDIS Ltd Full Mission Bridge simulatorer med Bridge Wing-simulering
 • 6 x ECDIS Ltd Mini Bridge-simulatorer
 • 1 x L3 Full Mission Maskinrumssimulator med ER-genomgång och Larmcentral-emulering.
 • 6 x L3 Part Task Trainer PC-baserade Maskinrumssimulatorer
 • 1 x Labtech International Ltd Commercial Refrigeration Trainer Modell: RCO-CRT-C
 • 1 x MAN B&W 50-98ME Simulator av motorns elektroniska styrsystem
 • 2 x Fluid Power hydrauliska simulatorer i MF100-serien
 • Videokonferenssystem
 • Utbildningen stöds av Smart Board-teknik

Genom att uppföra centret visar man på den fortsatta andan av partnerskap och samarbete mellan Stena och Chevron Shipping Company. De två företagen har en lång historia som går ändå tillbaka till 1992, då ett antal Chevron/Texaco-fartyg tekniskt styrdes av Northern Marine Management. Sedan 2002 har Northern Marine Manning Services haft avtalet om driften av Chevron Shipping Companys fartyg. Northern Marine Manning Services ansvarar nu för ledningen av över 1 300 sjöfartsanställda på 25 fartyg för Chevron Shipping Company. Man har bland annat ansvar för rekrytering, utbildning, lärande och utveckling samt logistik och löner.

För mer information, kontakta Murdoch MacDonald, Commercial Director Northern Marine Group Ltd, e-post Murdo.MacDonald@Stena.com , tfn +44 141 876 3000, mob.+44 7789 630060

Stena Line minskar drastiskt utsläppen med världens första metanolfartyg

Pressmeddelande 2014-11-19

Ett av världens största färjebolag, Stena Line, blir första fartygsoperatören i världen som driver en stor färja för 1 500 passagerare på metanol och drastiskt minskar utsläppen jämfört med dagens standardbränsle.

Stena Line har beslutat att ett av fartygen som går mellan Göteborg och Kiel ska övergå till metanoldrift. Den 240 meter långa färjan Stena Germanica kommer att vara det första fartyget i världen som går på metanol i början av 2015. Projektet genomförs i samarbete med den ledande motortillverkaren Wärtsilä, Göteborgs hamn, Kiels hamn och världens största metanolproducent och -leverantör Methanex Corporation.

Stena Germanica kommer att ställas om på Remontova skeppsvarv i Polen med början i januari 2015. Processen förväntas ta sex veckor och får ekonomiskt stöd från EU:s initiativ ”Motorways of the Seas”. Den totala kostnaden för projektet är cirka 22 miljoner euro. "På Stena Line är vi extremt stolta över att bidra till utvecklingen av vår bransch. Vårt fokus har alltid varit på innovation till gagn för både kunder och samhället i stort och detta är ett praktexempel på hur detta går hand i hand. Vi utvärderar ständigt olika sorters bränslen för framtiden och att bli först med övergången till metanol är ett stort steg mot hållbara transporter. Projektet är möjligt tack vare det fantastiska teamarbetet och samarbetet mellan vår tekniska personal, Wärtsilä och Methanex”, säger Carl-Johan Hagman, vd på Stena Line.

Wärtsilä har utvecklat det nya konverteringskitet för motorerna och fartygsprogrammet i samarbete med Stena Teknik. Motorn kommer att vara en dubbelbränslemotor som använder metanol som huvudbränsle för motorerna, men som även kan använda marin dieselbrännolja (MGO) som reserv. Metanol är ett klart, färglöst biologiskt nedbrytbart bränsle som kan framställas av naturgas, kol, "biomassa" eller till och med koldioxid. Metanol spelar en central roll inom energisektorn som ett rent och konkurrenskraftigt alternativt bränsle och energikälla. Genom att använda metanol minskar man utsläppen av svaveldioxid (SOx) med omkring 99 %, kväveoxid (NOx) med 60 %, partiklar (PM) med 95 % och koldioxid (CO2) med 25 % jämfört med dagens bränsle.

Från och med början av 2015 kommer man i området kring Östersjön och Nordsjön, känt som SECA-området, att behöva använda bränsle med mycket lågt svavelinnehåll, närmare bestämt 0,1 % (idag är gränsvärdet 1,0 %). Det vanligaste bränslet är MGO, som är omkring 40–50 % dyrare än HFO (tung eldningsolja), som används idag. Parallellt med övergången till oljor med låg svavelhalt driver Stena Line en rad projekt för att titta på andra alternativa bränslen och olika tekniker för rening av utsläpp, som exempelvis flytande naturgas (LNG), elektrisk framdrivning och skrubbrar.

"Tack vare vår storlek har vi ett brett perspektiv på hanteringen av de nya svavelreglerna och det är troligt att vi kommer att använda andra typer av lösningar under de kommande åren. Vi har dock för avsikt att med utgångspunkt i resultaten från metanolprojektet ställa om fler fartyg, säger Stena Lines vd Carl-Johan Hagman.

Metanol har potential att bli ett viktigt bränsle för sjöfartsindustrin i framtiden. Utsläppen är liknande som vid användning av LNG, men behovet av infrastruktur är betydligt mer begränsat och hanteringen enklare. Sedan 2005 har Stena Line arbetat för att minska miljöpåverkan genom sitt energibesparingsprogram, som framgångsrikt har minskat fartygens energiförbrukning med i genomsnitt 2,5 % per år.

"Det är ett projekt som involverar flera företag inom Stenasfären, vilket gör det väldigt speciellt för oss. Stena Line, Stena Teknik, Stena Bulk, Stena RoRo och Stena Oil har alla varit involverade inom sina respektive expertområden. Detta interna samarbete har gjort det här möjligt. Att inom en nära framtid ställa om hela Stena Lines fartygsflotta på omkring 40 färjor till de nya reglerna är naturligtvis en mycket svår uppgift som både kommer att kräva tid, insatser och pengar", säger Carl-Johan Hagman.

Stena Germanica

 • LÖA: 240 meter Byggd: 2001
 • Bilar: 300 Passagerare: 1 500
 • Filmeter: 4 000 Motor: Wärtsilä 8ZAL 40S MD med 32 000 hästkrafter

För mer information, kontakta Jesper Waltersson, kommunikationschef Stena Line, Tfn +46 (0) 31 85 85 32 eller +46 (0) 704 85 85 32, e-post jesper.waltersson@stenaline.com

Erik Lewenhaupt, kommunikationschef Stena AB, Tfn +46 (0) 31 855 188 eller +46 (0) 704 855 188, e-post erik.lewenhaupt@stena.com

Svavelkontrollområden (SECA) eller Utsläppskontrollområden (ECA) är havsområden där man infört striktare kontroller inom IMO för att minimera luftburna utsläpp (SOx, NOx, ODS, VOC) från fartyg enligt definitionen i bilaga VI i MARPOL-protokollet 1997, som trädde i kraft i maj 2005. Det nya svaveldirektivet som träder i kraft den 1 januari 2015 kräver att fartyg använder bunkerbränsle med en svavelhalt på under 0,1 % alternativt använder reningstekniker för att inte överskrida taket. SECA för europeiska vatten gäller Engelska kanalen, Nordsjön och Östersjön.

Stena Line är en av världens största färjeoperatörer, RoPax- och RoRo-tonnage. Företaget driver cirka 40 färjor på 23 rutter i norra Europa. Stena Line utvecklar nya intermodala fraktlösningar som kombinerar tåg-, väg- och sjöfartstransporter och är en betydande del av det europeiska logistiknätet. Företaget är familjeägt, grundades 1939 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Stena Line ingår i Stenasfären, som har omkring 20 500 anställda och en omsättning på 8 miljarder US-dollar.

Stena och Sonangol lanserar utbildningscenter för sjöfart i världsklass i Angola

Pressmeddelande 2014-08-27

Den 27 augusti 2014 lanserades officiellt Centro De Formação Maritima De Angola (CFMA) av högsta ledningen på Angolas statliga energibolag Sonangol och Stena-koncernen. CFMA är det första utbildningscentret för sjöfart i sitt slag i Angola och det modernaste maritima campuset i Afrika.

CFMA kommer att bli ett internationellt erkänt kunskapscenter, som via Stena är kopplat till ledande maritima institutioner i Europa och Asien, och kommer att tillhandahålla sjöfartsutbildning, fortbildning och certifiering till angolanskt sjöfolk i syfte att uppfylla Sonangols och Angolas framtida behov av sjöfartsexpertis.

Stena och Sonangol samarbetar redan via Stena Sonangol Suezmax Pool, som sedan 2005 driver en pool bestående av råoljetankrar i Suezmax-storlek (idag 23 fartyg) från fyra kontor över hela världen. År 2008 bildades ytterligare ett unikt partnerskap för att utforma och bygga centret. Man kommer att ta in föreläsare från sjöfartsfakulteten på City of Glasgow College, en av Europas främsta utbildningsinstitutioner inom sjöfart. De kommer att säkerställa överensstämmelse med de högsta akademiska standarderna inom sjöfart och leda CFMA i att utveckla certifiering enligt STCW i Angola och stödja ackrediteringen till IMO:s "vita lista".

Sjöfartscampuset är byggt på ett imponerande grönområde på 70 hektar nära Sumbe vid kusten omkring 360 km söder om Luanda, och är helt slutet. Upp till 200 studenter per år kommer att ha möjlighet att studera på centret, först ett år i Angola och sedan andra året i Glasgow.

"Utvecklingen av utbildningscentret har varit ett naturligt steg för Stena i vår nära relation med Sonangol, där utbildning har varit en av de viktigaste frågorna sedan vi startade vårt samriskföretag via Stena Sonangol Suezmax Pool”, säger Erik Hånell, vd för Stena Bulk. ”Sonangols och Stenas investering i projektet kommer att säkerställa projektets långsiktiga framgång och kommer också att ge mervärde genom att det sysselsätter folk från området runtomkring och därmed bidrar till den lokala ekonomin” tillägger Erik Hånell.

Stenas Northern Marine Management ledde projekthanteringsteamet som ansvarade för utformningen och byggandet samt fasen innan CFMA öppnades liksom för det toppmoderna campuset.

Om centret

Viktiga milstolpar

 • Etablering av AMTSL, ett samriskföretag mellan Stena och Sonangol som särskilt bildades för att designa och bygga CFMA – november 2008.
 • Byggnadsentreprenören Mota – Engil anlitades den 17 maj 2010.
 • Avtalet med City of Glasgow College undertecknades den 19 augusti 2010.
 • Ceremonin Laying the Foundation Stone 6 april 2011.
 • Arbetet med uppförandet av campus blir färdigt i december 2013.
 • Första intaget av sjökadettpraktikanter söndagen den 19 januari 2014.


För mer information, kontakta Erik Hånell, Vd och koncernchef, Stena Bulk, telefon: +46 31 855 002, mobil: +46 704 855 002, e-post erik.hanell@stenabulk.com

Kevin Slade, direktör, Northern Marine Management och chef för CFMA-projektet, telefon: +44 31 855 3030, mobil: +44 7789 630030, e-post kevin.slade@stena.com

Stena sammanfattar Stena Match Cup Sweden 2014

Pressmeddelande 2014-07-11Stena har, för femte året i rad, varit titelsponsor för en av Skandinaviens största seglingstävlingar, Stena Match Cup Sweden – ett evenemang med segling i världsklass, underhållning och aktiviteter för alla åldrar. I år var det dessutom 20-årsjubileum på ön Marstrand utanför Västkusten och över 100 000 åskådare lockades dit under veckan.

Årets startfält var väldigt starkt med fjorton team från hela världen och under veckan fick vi njuta av många spännande tävlingar, som till slut fick en nervbitande upplösning med svensk seger. Teamet Björn Hansen kammade hem sin tredje seger i rad medan seglaren Johnie Berntsson från ”Stena Sailing Team” tyvärr inte nådde kvartsfinalen den här gången.

För Stena, som har sina rötter i Göteborg och som också har en stor del av sin kärnverksamhet till havs, är det ett självklart val att sponsra Stena Match Cup Sweden. Stena bidrog till evenemanget under veckan i Marstrand och organiserade en rad seminarier för gäster där vi visade olika innovativa delar av verksamheten. Stena Recycling var även ansvariga för att hålla ön ren. http://www.youtube.com/watch?v=HgFQ5veX-LM

Under tävlingsveckan fanns det även M32-katamaraner och man arrangerade en särskild Junior Cup-tävling som banade vägen för nya talanger. En höjdpunkt under veckan var det återkommande ”Childhood Race”, där kändisar deltog för välgörenhet. I år var det ovanligt många kändisar på plats och en avsevärd summa kommer att överlämnas till World Childhood Foundation.

Läs mer på www.stenamatchcupsweden.com

Stena Match Cup Sweden 2014 - just nu

Pressmeddelande 2014-07-02

Världens främsta besättningar inom matchracing samlas för att tävla och i startfältet ingår fyra svenska hemmafavoriter som kommer att kämpa för att nå helgens final. Stena Match Cup Sweden är årets stora seglingsevenemang och väntas locka omkring 100 000 åskådare under sex dagar.

Stena Match Cup Sweden, som firar 20-årsjubileum i år, är det andra av sju steg i Alpari World Match Racing Tour, världscupen i matchracing för herrar. Regattan inleddes med en Round Robin-omgång där alla team mötte varandra i individuella matcher, och de åtta team som uppnådde flest segrar och poäng gick vidare till utslagningsomgången. Teamen som klarar sig i den möts i den bästa av fem matcher, i kvartsfinaler, semifinaler och slutligen i finalen på lördag.

I de 14 teamen som tävlar på Marstrand ingår fyra svenska team. Johnie Berntsson och hans Stena Sailing Team har aldrig tagit sig vidare från kvartsfinalen på Marstrand, men de siktar högre i år.

”Vi vill stanna kvar i tävlingen så länge som möjligt och komma längre än vi någonsin har gjort förut och nå semifinalen. När vi väl är där kan vad som helst hända. Vi har seglat på Marstrand i många år, och vi är medvetna om att vi har gjort bra ifrån oss, men också om de saker vi blivit besvikna på. Om vi är på topp kan vi slå alla teamen i startfältet”, säger Johnie Berntsson.

 1. Ian Williams (GBR)
 2. Björn Hansen (SWE)
 3. Phil Robertson (NZL)
 4. Keith Swinton (AUS)
 5. Taylor Canfield (USA)
 6. Francesco Bruni (ITA)
 7. David Gilmour (AUS)
 8. Mathieu Richard (FRA)
 9. Johnie Berntsson (SWE)
 10. Magnus Holmberg (SWE)
 11. Ed Baird (USA)
 12. Nicolai Sehested (DEN)
 13. Joachim Aschenbrenner (DEN)
 14. Viktor Ogeman (SWE)


www.stenamatchcupsweden.com

Stena AB:s hållbarhetsrapport för 2013 finns nu tillgänglig online

Pressmeddelande 2014-05-12

Förra året var första gången som Stena AB kom ut med en hållbarhetsrapport. Idag finns den andra och senaste rapporten tillgänglig för nedladdning på www.stena.com. Hållbarheten på Stena bygger huvudsakligen på tre pelare:

 • Ekonomiskt ansvar, med målet att bidra till den ekonomiska utvecklingen.
 • Miljöansvar, där målet är att minska påverkan på miljön.
 • Socialt ansvar, där vår grundläggande inställning är att agera etiskt i alla vi gör.
Hållbarhetsrapporten kan ses som ett komplement till årsredovisningen, som främst fokuserar på skapandet av ekonomiskt värde. I hållbarhetsrapporten presenteras praktiska exempel och centrala indikatorer som visar hur Stena tar ansvar för de samhällen vi är verksamma i, både ur ett miljöperspektiv och ett samhällsperspektiv liksom ekonomiskt.

Ladda ner rapporten från Hållbarhet-sidan här

Stena, Göteborg

För mer information kontakta Emma Aaben, hållbarhetskoordinator på Stena AB e-post emma.aaben (@) stena.com.

Stena AB presenterar sina resultat och sin årsredovisning för 2013

Pressmeddelande 2014-04-29

Stena AB (publ.) ökade EBITDA med 11 % till 8,0 (7,1) SEK för helåret 2013. Intäkterna före skatt uppgick till 2,1 miljarder SEK (1,7). Investeringarna för året uppgick till sammanlagt 7,0 miljarder SEK, och handlade huvudsakligen om uppgraderingar och nya beställningar av borrenheter, investeringar i nya fartyg och färjelinjer, samt vindkraft och fastigheter. Verksamheten, som bygger på omsorg, innovation och ett förstklassigt resultat, fortsätter att expandera. Några höjdpunkter:

 • • Stena Line fortsätter att förbättra sin EBITDA på en mycket konkurrensutsatt marknad. Fraktvolymerna steg med 15 % under året, och 7 % av ökningen berodde på organisk tillväxt. Man hade fortsatt fokus på att öka kapacitetsutnyttjandet och minska kostnaderna samtidigt som man håller kvaliteten uppe.
 • • Stena Drilling har framgångsrikt undertecknat nya avtal om flottan av plattformar och borrfartyg. Den nuvarande avtalstäckningen är mycket god. Flottan hade ett kapacitetsutnyttjande på omkring 98 % med fortsatt fokus på säkerhet. Under året beställdes två nya borrenheter från Korea, med möjlighet att avbeställa en enhet.
 • • I tankfartygssegmentet fortsatte Stena Bulk att gå bättre än spotmarknaden på daglig basis. 2014 började leveranserna av de första IMOIIMAX-fartygen – en serie internt designade produkttankerfartyg byggda för flexibilitet vid speciallast och bränsleeffektiv drift.
 • • Stena Property har investerat i nybyggen under 2013. Företaget fortsätter att utveckla en långsiktig portfölj av attraktiva hyresenheter och arbetsplatser i bland annat Houston, Malmö, Stockholm, Göteborg och Uppsala.
 • • Investmentbolaget Stena Adactum fortsätter att växa genom sina sex dotterbolag och två intresseföretag. Dotterbolagens omsättning uppgick till 6,5 miljarder SEK. Det startades 52 nya vindkraftverk under året, vilket gav ett sammanlagt antal vindkraftverk i drift på 86, med ytterligare 10 vindkraftverk planerade under 2014.
 • Koncernen hade cirka 17 000 anställda i slutet av året.
Stena AB:s fullständiga årsredovisning för 2013 kan läsas eller laddas ner här.

Stena AB:s hållbarhetsrapport för 2013 kommer att presenteras i början av maj.

För mer information, kontakta Staffan Hultgren vice koncernchef Stena AB på +46 31 855 000 / 855 148 eller e-post staffan.hultgren@stena.com

Unik logistiklösning väntas gynna både på miljön och svensk handel

Pressmeddelande 2014-04-04

Tack vare den fördelaktiga geografiska placeringen förbinder Verköhamnen i Karlskrona Sverige med länder i Östeuropa och längre söderut. Ett unikt samarbetsinitiativ mellan tre av de ledande operatörerna inom transport och logistik på marknaden, Stena Line, Green Cargo och Logent, effektiviserar nu logistikkedjan till och från Östeuropa. Målet med investeringen är att öka svensk export och främja lokala företag.

I partnerskap med Logent och Green Cargo gör Stena Line betydande investeringar i skräddarsydda logistiklösningar som kommer att göra Verköhamnen i Karlskrona till ett av de viktigaste transportnaven i Sverige. Att införa en intermodal lösning som utnyttjar flera olika transportsätt har diskuterats under en lång tid, men blir nu verklighet i och med reparationen av järnvägsförbindelsen på terminalen.

Samtidigt som Stena Line står för länken mellan Karlskrona och Gdynia i Polen har Green Cargo järnvägsterminaler över hela Sverige och på andra sidan gränsen i Norge. Logent är ansvariga för logistiken i hamnar och på kombiterminaler, vilket ger mervärde när det gäller paketering och insamling av gods etc.

Logent kommer att fungera som gränssnittet mellan hav, järnväg och väg i den här lösningen – en ovärderlig länk i transportkedjan. För Green Cargo innebär investeringen i Verköhamnen i Karlskrona en expansion av verksamheten till Öst- och Sydösteuropa. Möjligheten att kombinera olika typer av transportföretag på tåget gör lösningen både miljövänlig och kostnadseffektiv och avsikten är att det ska minska vägtrafiken i framtiden. En annan positiv effekt är att lösningen erbjuder fler lokala företag över hela landet alternativa transportmöjligheter för att kunna uppfylla allt strängare miljökrav.

Karlskrona Baltic Port ägs gemensamt av Stena Line och Karlskrona kommun, med Stena Line som huvudägare.

"Genom att ansluta järnvägen till vårt paneuropeiska nätverk bestående av 23 sjörutter ger vi våra kunder en effektiv och flexibel logistiklösning. Tillsammans med våra samarbetspartner i Karlskrona kan vi nu erbjuda en extremt stark produkt. Vi är fast beslutna om att utvidga vårt nätverk, och vår erfarenhet av liknande projekt i Europa visar att projektet kommer att stärka Karlskronas ställning som modernt transportnav i Skandinavien", säger Björn Petrusson, fraktdirektör på Stena Line.

För mer information, kontakta Janine Sjöö, Stena Line, tfn + 46 (0) 704 85 85 51 eller e-post janine.sjoo@stenaline.com

Stena RoRo leder byggnationen av världens största sjukhusfartyg

Pressmeddelande 2014-03-14

Den internationella stiftelsen Mercy Ships tecknade nyligen ett avtal om byggnationen av Atlantic Mercy (arbetsnamn), världens största civila sjukhusfartyg. Stena RoRo anlitas som projektledare. Fartyget, som är en investering på över 100 miljoner dollar, kommer att byggas på det kinesiska varvet Tianjin Xingang Shipyard och leverans beräknas till juli 2017.

Atlantic Mercy kommer att tjänstgöra världen över med cirka 9-10 månaders stopp i varje hamn. Ombord finns plats för 154 patienter och över 600 anställda. Det finns sex operationssalar och såväl sjukvård som utbildning erbjuds. Avsikten är även att öka samarbete, träning och utbildning för sjukvårdsanställda i de länder där fartyget befinner sig. Totalytan uppgår till ca 30 000 m2 och ombord finns skola och förskola.

Mercy Ships har sedan 1978 bedrivit sjukvård med sjukhusfartyg.  Sedan 2007 har Africa Mercy tjänstgjort i världens fattigaste länder och nu kommer Mercy Ships med hjälp av det nya fartyget att mer än fördubbla sin kapacitet att hjälpa behövande.

"Vi är mycket stolta över att vara delaktiga i det här unika projektet. Det är en satsning utöver det vanliga där våra flexibla fartygskoncept har visat sig komma väl till sin rätt, kommenterar Per Westling, VD Stena RoRo.

Utvecklingen av det nya och välutrustade sjukhusfartyget görs i samarbete mellan flera asiatiska och europeiska företag. Förutom Stena RoRo, som är projektledare, är det finska företaget Deltamarin anlitat för att utveckla designen. Fartyget byggs på ett av Kinas största varv, det statligt ägda Tianjin Xingang Shipyard och Barry Rogliano Salles (BRS) i Genève är skeppsmäklare.

Atlantic Mercy är baserat på Stena RoRos RoPax-koncept Stena Seabird, certifierat som ett passagerar-/fraktfartyg för långa internationella resor med 500 passagerare.

Sjukhusfartyget kommer att klassas enligt Lloyd’s Register och vara Malta-flaggat.

Det befintliga fartyget Africa Mercy ligger just nu i hamnen i Pointe-Noire, Kongo-Brazzaville. En rapport om Mercy Ships verksamhet visades nyligen på CBS "60 Minutes" www.cbsnews.com/videos/africa-mercy-hospital-of-hope-50141230/

För mer information, kontakta:
Per Westling, VD, Stena RoRo
Tel: +46 31 855154
E-mail: per.westling@stena.com

Stena RoRo är ledande inom innovation av frakt- och passagerarkoncept för rorofartyg. Våra produkter omfattar fartyg som RoRo and RoPax. Företaget chartrar ut ett antal fartyg till förstklassiga operatörer i hela världen och kunderna finns både inom och utanför Stena Sfären. Stena RoRo är mycket kompetenta och erfarna i att designa och konvertera fartyg, i kombination med en unik kunskap om marknaden, för att skapa skräddarsydda lösningar åt sina krävande kunder. Detta kallas Stenability


Fakta om Atlantic Mercy

Längd: 174,10 m
Bredd: 28,6 m
Djupgående (ritning): 6,15 m
Brutto: 37,000
Dödvikt: 4.500 ton

Stena RoRos flexibla RoPax-koncept Stena Seabird har modifierats från ett roro-/passagerarfartyg till ett renodlat passagerarfartyg.

Exempel på åtgärder som vidtagits:

 • Inredningens layout har gjorts om helt
 • Lasthanteringsutrustning har förändrats
 • Ventilationssystemet har anpassats
 • Framdrivningssystemet har anpassats, dvs. diesel-elektrisk drift används i stället för diesel-mekanisk drift
 • Skrovformen har optimerats

Fartyget är utrustat med fyra medelvarviga dieselmotorer, avgaspannor och ljuddämpare.

Bunkring sker med ett intervall på 4-6 månader.

Proviant (livsmedel, förnödenheter, läkemedel osv.) tas ombord i två 40-fotscontainrar varje vecka.

Fartyget är utrustat med kranar som lyfter ombord proviant och bilar som används för landtransporter och annan utrustning.

Höga krav på prestanda för att minimera vibration och ljud och uppfyllts.

Hans Norén utses till VD för Stena UK från och med 2014

London den 16 september 2013

Hans Norén har utsetts till VD för Stena UK Group. Han börjar i januari 2014 när han lämnar sin nuvarande befattning som VD för Concordia Maritime AB.

VD och ägare till Stena, Dan Olsson, kommenterar:
Storbritannien blir allt viktigare för vår sjöfartsverksamhet. Som ordförande i Concordia Maritime har jag arbetat tillsammans med Hans i många år och jag vet att han förutom god ledarförmåga kommer att föra med sig stor och djup kunskap om sjöfartsbranschen och finansiella marknader till Stena UK Group.

Tillförordnad VD för Stena, Staffan Hultgren, kommenterar:
I dag har vi över 30 fartyg som går under brittisk flagg och jag är övertygad om att koncernens positiva utveckling kommer att fortsätta nu när Hans börjar där.

Stena UK Group består av ett antal företag som främst arbetar med uthyrning av fartyg med både externa kunder och kunder internt inom Stena. Stena UK Group har vuxit betydligt under årens lopp och har i dag tillgångar på över 2,5 miljarder GBP.

Kontakt:
Staffan Hultgren, tillförordnad VD, Stena +46 31 85 51 48

Sten Allan Olsson 1916–2013

Göteborg 12 juli 2013


Stenas grundare, skeppsredaren, entreprenören och familjefadern, Sten Allan Olsson har gått bort i en ålder av 96 år. Han lämnar efter sig barnen Madeleine, Dan, Stefan och Christofer och deras familjer.

Sten A. Olsson var en av Sveriges genom tidernas största entreprenörer. Han föddes 1916 på Donsö, i Göteborgs södra skärgård. Hans barndom på Donsö präglades av familjen, ansvar, sparsamhet och flit, något som skulle komma att karaktärisera både hans personlighet och liv. Sten A. Olssons far Gustav Olsson var en viktig förebild för sonen. När han var 27 år hade han köpt en skonare, som han själv var skeppare på. Och så föddes den unge Sten Allans dröm, att han en dag skulle driva sitt eget företag. Fröet till Stenas framgångssaga hade såtts.

Det första steget var att skaffa sig en utbildning. Han gick både på Ljungskile folkhögskola och handelsgymnasium i Göteborg. Efter olika praktikantplatser startade han vid bara 22 års ålder sitt första företag, handelsbolaget Sten A. Olsson Metallprodukter. Sten A. Olsson hade en sällsynt känsla och talang för affärer. I kombination med hårt arbete, sparsamhet och hederlighet fick detta verksamheten att blomstra. Det som hade börjat som ett litet företag i skrotbranschen växte snabbt under Sten A. Olssons ledning. Rederiet bildades 1948 och under 1950-talet hade det tolv egna och tolv inhyrda fraktfartyg i kusttrafik. I dag är Stena Sfären en framgångsrik koncern med verksamheter i hela världen.

Sten A. Olsson var ingen direktör som satt långt från verksamheten. Tvärtom. Han skötte affärerna med fast hand och arbetade hårt och målinriktat. 1962 var ett avgörande år i Stenas historia. Då gav sig Sten A. Olsson in i passagerarsjöfarten på linjen Göteborg-Skagen. Detta blev starten på Stena Line, som har utvecklats till att ett av bli världens största färjerederier.

Ursprungsverksamheten, i dag i form av Stena Metall, har fortsatt att utvecklas och är i dag Nordens största återvinningsföretag; Stena Fastigheter är ett av Sveriges största privata fastighetsföretag; Stena Bulk tillsammans med Concordia Maritime svarar för Sveriges största verksamhet i tanksjöfart; Stena Drilling är Sveriges enda svenskkontrollerade verksamhet som arbetar med oljeborrning till havs. Många andra verksamheter i Stena Sfären har tack vare Sten A Olssons grundläggande värderingar förblivit framgångsrika och lönsamma.

Så i dag är Stena Sfären en av Sveriges största familjeägda företagskoncerner med över 20 000 anställda och med en omsättning på cirka 60 miljarder SEK.

Som affärsman var Sten A. Olsson nytänkande och djärv och känd för att fatta beslut där han förlitade sig på sin intuition i kombination med grundlig och snabbt genomförd praktisk analys. Han var inte rädd för att gå sina egna vägar och hade modet att fatta svåra beslut. Ett av hans motton var: "Låt dig inte nedslås av motgångar, utan hitta tillbaka till rätt spår. Flyg lågt och länge."

Sten A. Olsson glömde heller aldrig vart han kom ifrån och behöll sina livsideal från uppväxten på Donsö livet ut. Hans ledarstil var präglad av en praktisk filosofi: "Du är aldrig bättre än den information du har samlat in." Han kunde därför ofta ses ute på kajen i samtal med både kunder och medarbetare. För Sten A. Olsson stod familjen och arbetet alltid i centrum och han hade ett sympatiskt förhållningssätt till sin framgång och berömmelse. Att göra lönsamma affärer var både arbete och intresse för Sten A. Olsson och att dela med sig av sina framgångar genom donationer till välgörande ändamål och stiftelser låg honom varmt om hjärtat.

I samband med Sten A. Olssons 80-årsdag 1996 grundades Sten A. Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur. Genom stiftelsen ger familjen Sten A. Olsson stöd till forsknings- och kulturverksamhet främst i Göteborg och Västsverige. Under årens lopp har donationer skett till bland annat Chalmers, Göteborgs Handelshögskola, Konstmuseet, GöteborgsOperan och Universeum.

En man med skaparkraft har lämnat oss, men hans livsverk lever vidare. Eller som Sten A. Olsson själv skulle ha sagt: "Så länge vi var dag lever i nuet och för framtiden tar vår resa aldrig slut."

#

STENA HAR LANSERAT EN NY WEBBPLATS

Göteborg 4 juli 2013


Det gläder oss att meddela att Stena AB har en ny webbplats. Här kan du läsa om alla våra verksamheter, affärsområden och företag inom Stena Sfären samt se på bilder och filmklipp. Lanseringen av den nya webbplatsen innebär snabb och enkel åtkomst till viktig information om allt du vill veta om Stena. Vi hoppas att du kommer att tycka om det nya stena.com.

Presskontakt

Stena AB
Erik Lewenhaupt
Tel: +46 (0) 31 85 51 88
Mobil: +46 (0) 704 85 51 88
E-post: erik.lewenhaupt@stena.com

Stena Line
Jesper Waltersson
Tel: +46 (0) 31 85 85 32
Mobil: +46 (0) 704 85 85 32
E-post: press@stenaline.com

Stena Metall
Jörgen Andersson
Tel: +46 (0) 104 45 22 17
Mobil: +46 (0) 722 05 84 64
E-post: jorgen.andersson@stenametall.se

Stena Fastigheter
Elise Berggren
Tel: +46 (0) 752 41 50 14
Mobil: +46 (0) 702 01 60 30
E-post: elise.berggren@stena.com

Stenas huvudkontor
Tel: +46 31 85 50 00
Fax: +46 31 12 06 51